Říční informační služby v ČR

Verze: 20140603

Zavádění Říčních informačních služeb (RIS – River Information Services) je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES ze dne 7. září 2005 o harmonizovaných říčních informačních službách na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství. Směrnice definovala zavedení RIS na všech evropských vodních cestách kategorie IV. a vyšší.

Legislativně jsou služby RIS podepřeny novelizovaným zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou Ministerstva dopravy č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách.

Do oblasti RIS je v České republice zahrnuta labsko-vltavská vodní cesta, která je součástí transevropské páteřní dopravní sítě TEN-T. Na Labi jsou RIS provozovány od Chvaletic ř. km 939,84 po státní hranici se Spolkovou republikou Německo ř. km 726,6, včetně plavební dráhy vymezené na vodní ploše Velké Žernoseky plavebními znaky. Vltava je součástí RIS od Třebenic ř. km 91,5 po soutok s vodním tokem Labe včetně výústní části vodního toku Berounky po přístav Radotín.

Projekty pro podporu zavádění služeb v Evropě:

IRIS Europe II

IRIS Europe 3

RIS COMEX


EU CEF
Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
Zapnout pozadí Vypnout pozadí